may-phan-tich-da-khi-inca-inca3011-inca3021-inca3051-union-instruments-vietnam-adage-vietnam.png

MÁY PHÂN TÍCH ĐA KHÍ INCA, INCA3011, INCA3021, INCA3051, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Adage Vietnam, Đại lý Adage Vietnam, INCA3011 UNION INSTRUMENTS, INCA3021 UNION INSTRUMENTS, INCA3051 UNION INSTRUMENTS

* INCA3011 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA3011 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Hydrogen
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Các máy phân tích đa khí của loạt thiết bị INCA3011 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Khí không ngưng tụ có thể được đo bằng
hoặc không có áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với tối đa. 6 đầu vào khí mẫu và 1 đầu vào khí hiệu chuẩn

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

* INCA3021 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA3021 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Hydrogen
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Các máy phân tích đa khí của loạt thiết bị INCA3021 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Khí không ngưng tụ có thể được đo bằng
hoặc không có áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với tối đa. 5 cửa nạp khí mẫu và 2 cửa nạp khí hiệu chuẩn.

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

* INCA3051 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA3051 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Hydrogen
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Các máy phân tích đa khí của loạt thiết bị INCA3051 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Khí không ngưng tụ có thể được đo bằng
hoặc không có áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với 1 mẫu
đầu vào khí và 2 đầu vào khí hiệu chuẩn

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html