may-phan-tich-da-khi-inca-inca1011-inca1021-inca1051-union-instruments-vietnam-adage-vietnam.png

MÁY PHÂN TÍCH ĐA KHÍ INCA, INCA1011, INCA1021, INCA1051, UNION INSTRUMENTS Vietnam, Adage Vietnam, Đại lý Adage Vietnam, INCA1011 UNION INSTRUMENTS, INCA1021 UNION INSTRUMENTS, INCA1051 UNION INSTRUMENTS

* INCA1011 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA1011 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Hydrogen
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Các máy phân tích đa khí của loạt thiết bị INCA1011 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Khí không ngưng tụ có thể được đo bằng
hoặc không có áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với tối đa. 2 đầu vào khí mẫu và 1 đầu vào khí hiệu chuẩn.

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

* INCA1021 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA1021 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Hydrogen
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Các máy phân tích đa khí của loạt thiết bị INCA1021 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Khí không ngưng tụ có thể được đo bằng
hoặc không có áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với tối đa. 1 đầu vào khí mẫu và 2 đầu vào khí hiệu chuẩn.

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

 

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

* INCA1051 UNION INSTRUMENTS

Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA1051 được sử dụng để xác định thành phần khí
  • Mêtan
  • Cạc-bon đi-ô-xít
  • Hydro sunfua
  • Ôxy
  • Các hydrocacbon cao hơn (C2 +)
Máy phân tích đa khí của dòng thiết bị INCA1051 được thiết kế
để lắp đặt trong nhà. Chỉ có thể đo khí không ngưng tụ
với áp suất khí. Thiết bị có thể được thiết kế với tối đa. 1 mẫu
đầu vào khí và 2 đầu vào khí hiệu chuẩn.

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html

http://fairchild-vietnam.pitesco.com/nha-san-xuat/adage-viet-nam.html