TSX 2.5 Ados, TSX 5 Ados, TSX 10 Ados, TBX 2.5 Ados, KEF Ados, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Cảm biến lực kéo Ados, Ados Load cells, Ados Vietnam

Hệ thống của chúng tôi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và bối cảnh hoạt động bao gồm thực phẩm, thép, đóng tàu, hải quân và cảng, hóa dầu, dược phẩm, vận tải cáp, địa vật lý, hạt nhân.

Liên hệ : Mr Thoát

Phone : 0961.672.728

Mail: Thoat@pitesvietnam.com

 

TSX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
TSX 5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
TSX 10 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
TBX 2.5 Ados Load cells, Ados Vietnam, Cảm biến lực kéo Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam
KEF  Ados Load cell kit, Ados Vietnam, Bộ cảm biến trọng lượng Ados Ados Việt Nam, Đại lý  Ados tại Việt Nam, Ados PTC Việt Nam