Đại lý MARK-10 Vietnam, MARK-10 Việt Nam, ESM1500LC, SF009, SF019, M7-2, M7-100, M7-500, 15-1005, G1015-1, G1076, G1002-1, G1094, G1009-1, G1095, Thiết bị MARK-10 Chính hãng Giá Tốt, Tư vấn giải pháp, Thiết kế lắp đặt   

100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: ESM1500LC
Test stand with load cell mount, motorized, 1,500 lbF / 6.7 kN
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: SF009
Travel indication with USB output, ESM1500 / ESM750
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: SF019
Break detection
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: M7-2
Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: M7-100
Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: M7-500
Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: 15-1005
MESUR®gauge Plus
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1015-1
Film and paper grip, 3” wide, #10-32F
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1076
Wire terminal grip, turret style, 5/16-18F
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1002-1
Dual roller grip, 0.10 - 0.34" opening, #10-32F
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1094
High capacity eccentric roller grip, eye end
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1009-1
Compression plate, 3” dia., 5/16-18F
100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: G1095
Bend fixture, eye end