m641b01-industrial-vibration-sensor-pcb-piezotronics-viet-nam.png
M641B01, Industrial vibration sensor, PCB Piezotronics Việt Nam, PCB Piezotronics Vietnam, M641B01 PCB Piezotronics, M641B01  Industrial vibration sensor, Cảm biến rung công nghiệp M641B01, Đại lý PCB Piezotronics Việt Nam

 

Platinum Stock Products; Industrial vibration sensor, 4 to 20 mA output, 0 to 1 in/sec RMS, 10 to 1k Hz, top exit, 2-pin conn

 

  • Measurement Range: 0.0 to 1 in/sec rms (0.0 to 25.4 mm/s rms)
  • Output: 4-20 mA
  • Frequency Range: (±10%) 600 to 60000 cpm (10 to 1 kHz)
  • Sensing Element: Ceramic
  • Weight: 4.7 oz (131 gm)

100%  USA Origin

PCB Piezotronics Vietnam

Code: M641B01
Platinum Stock Products; Industrial vibration sensor, 4 to 20 mA output, 0 to 1 in/sec RMS, 10 to 1k Hz, top exit, 2-pin conn

M641B01, Industrial vibration sensor, PCB Piezotronics Việt Nam, PCB Piezotronics Vietnam, M641B01 PCB Piezotronics, M641B01  Industrial vibration sensor, Cảm biến rung công nghiệp M641B01, Đại lý PCB Piezotronics Việt Nam