cam-bien-vi-tri-position-sensor-guc2000.png

Bộ cảm biến chuyển vị màng từ GUC2000 phù hợp với yêu cầu an toàn của mỏ đối với các sản phẩm cảm biến kích thước nhỏ, đo độ phân giải vị trí lên đến 50μm, với chi phí cao. Các mô hình cảm biến cấu hình cảm biến áp lực thanh, có thể được trực tiếp áp dụng cho xi lanh thủy lực. Cấu trúc thùng nhỏ gọn phù hợp với không gian lắp đặt nhỏ hơn. Phạm vi đo đến 2000mm. Với kết nối cáp thẳng. An toàn mỏ cao áp.