Thiết bị báo mức Switch

220VAC, L=1.5m

VEGACAP 65
CP65.XXKGSRKMX

VEGA EU

Báo mức

220VAC, 0-30m, 4-20mA

VEGAPULS SR68

PSSR68.XXEGD2BRMXX

VEGA EU

Báo mức

220Vac; 0-35m; 4-20mA

VEGAPULS 66

VEGA EU

Thiết bị báo mức Switch

220Vac; L=3m

VEGACAP 65
CP65.XXKGSRKMX

VEGA EU

Báo mức

PS: 220Vac
Input: measuring range 0 ...120m
Output: 4...20mA

VEGAPULS 69

PS69.AXCFBABXDMXXX

VEGA EU