Bently Nevada, 330180-51-00, 330104-00-08-10-01-00, 330500-02-00, 3500/42-09-00, 140471-01, 330104-00-05-10-02-00, 330130-080-10-00, 330180-91-00, 330703-000-050-10-02-00, 330106-05-30-10-02-00, 330180-51-00, Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada Việt Nam, Nhà Phân Phối Bently Nevada tại Việt Nam 

Bently Nevada Vietnam Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330104-00-08-10-01-00
 3300 XL 8 mm Proximity Probes
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 3500/42-09-00
 Proximitor Seismic Monitor
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 140471-01
 I/O Module with Internal Terminations (Spares)
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330104-00-05-10-02-00
 Proximity Probes
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330130-080-10-00
 3300 XL Standard Extension Cable
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330180-91-00
 Proximity Sensor
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330703-000-050-10-02-00
 3300 XL 11 mm Proximity Probes
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330106-05-30-10-02-00
 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !
Bently Nevada Vietnam Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor
Liên hệ: Mr Thoát - 0961.672.728 - Thoat@pitesvietnam.com để nhận báo giá tốt nhất !