Cosa Xentaur Vietnam, Đại lý Cosa Xentaur Việt Nam, XDT.04.B.0000, SE0.11.A.0000, SE0.50.A.0000, Thiết bị Cosa Xentaur Chính Hãng Giá Tốt, Tư vấn hỗ trợ giải pháp 

100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: XDT.04.B.0000
XDT in NEMA 4X Box
(Model No XDT- XT100-NEMA CL I DIV, range -100 to 20C, connection size 15, signal output 4-20mA)
100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: SE0.11.A.0000
Sensor Element XTR100 (Range: -100°C to 20°C ) 
100% USAOrigin Cosa Xentaur Vietnam Part Nol: SE0.50.A.0000
Standard Sensor Fitting 500 psi / 34 bar