Anybus Viet Nam Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran Fairchild VIET NAM Đại lý Fairchild Vietnam Anybus Viet Nam 
AB7885-F Anybus X-gateway Interbus Slave-Modbus Plus Slave Anybus Viet Nam
AB7886-F Anybus X-gateway Interbus Slave-CC-Link Slave Anybus Viet Nam
AB7887-F Anybus X-gateway Interbus Slave-LonWorks Slave Anybus Viet Nam
AB7888-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-InterBus Fiber Optic Anybus Viet Nam
AB7889-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7890-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-Modbus-RTU Slave Anybus Viet Nam
AB7891-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-Modbus Plus Slave Anybus Viet Nam
AB7892-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-CC-Link Slave Anybus Viet Nam
AB7893-F Anybus X-gateway InterBus Fiber Optic-LonWorks Slave Anybus Viet Nam
AB7894-F Anybus X-gateway CANopen Slave-CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7895-F Anybus X-gateway CANopen Slave-Modbus-RTU Slave Anybus Viet Nam
AB7896-F Anybus X-gateway CANopen Slave-Modbus Plus Slave Anybus Viet Nam
AB7897-F Anybus X-gateway CANopen Slave-CC-Link Slave Anybus Viet Nam
AB7898-F Anybus X-gateway CANopen Slave-LonWorks Slave Anybus Viet Nam
AB7899-F Anybus X-gateway Modbus-RTU Slave-Modbus-RTU Slave Anybus Viet Nam
AB7900-F Anybus X-gateway EtherCAT Slave-EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7901-F Anybus X-gateway Ethernet Modbus-TCP Slave-EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7913-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-PROFIBUS DP-V0 Slave Anybus Viet Nam
AB7914-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-Interbus Slave Anybus Viet Nam
AB7915-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7916-F Anybus X-gateway DeviceNet Master-EtherNet/IP Slave Anybus Viet Nam
AB7940-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-DeviceNet Slave Anybus Viet Nam
AB7941-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-ControlNet Slave Anybus Viet Nam
AB7942-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave- EtherNet/IP Slave Anybus Viet Nam
AB7943-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7944-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-PROFIBUS DP-V0 Slave Anybus Viet Nam
AB7953-F Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0  Master CC-Link IE Field Network Slave Anybus Viet Nam
AB7954-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave PROFINET IO Slave Anybus Viet Nam
AB7955-F Anybus X-gateway DeviceNet  Master CC-Link IE Field Network Slave Anybus Viet Nam
AB7956-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave EtherNet/IP Slave Anybus Viet Nam
AB7957-F Anybus X-gateway EtherNet/IP  Master CC-Link IE Field Network Slave Anybus Viet Nam
AB7958-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave Ethernet Modbus-TCP Slave Anybus Viet Nam
AB7959-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave PROFIBUS DP-V0 Slave Anybus Viet Nam
AB7960-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave DeviceNet Slave Anybus Viet Nam
AB7961-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7962-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7963-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7964-F Anybus X-gateway CC-Link IE Field Network Slave Modbus-RTU Slave Anybus Viet Nam
AB7970-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7972-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-PROFINET IRT Fiber Optic Slave Anybus Viet Nam
AB7979-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-Ethernet Modbus-TCP Slave Anybus Viet Nam
AB7980-F Anybus X-gateway PROFINET IRT Fiber Optic Slave-EtherNet/IP Slave Anybus Viet Nam
AB7985-F Anybus X-gateway PROFIBUS DP-V0 Master- PROFINET IRT Fiber Optic Slave Anybus Viet Nam
X-gateway CANopen Anybus Viet Nam
AB7300-B Anybus X-gateway CANopen Master-EtherCAT Slave Anybus Viet Nam
AB7301-B Anybus X-gateway CANopen Master-PROFIBUS DP-V1 Slave Anybus Viet Nam
AB7302-B Anybus X-gateway CANopen Master-DeviceNet Slave Anybus Viet Nam
AB7303-B Anybus X-gateway CANopen Master-ControlNet Slave Anybus Viet Nam
AB7304-B Anybus X-gateway CANopen Master-CANopen Slave Anybus Viet Nam
AB7305-B Anybus X-gateway CANopen Master-Modbus-RTU Slave Anybus Viet Nam
AB7306-B Anybus X-gateway CANopen Master-EtherNet/IP 2-Port Slave Anybus Viet Nam
AB7307-B Anybus X-gateway CANopen Master-PROFINET IO Slave Anybus Viet Nam
AB7308-B Anybus X-gateway CANopen Master-Ethernet Modbus-TCP 2-Port Slave Anybus Viet Nam
AB7309-B Anybus X-gateway CANopen Master-PROFINET IRT Slave Anybus Viet Nam
AB7329-B Anybus X-gateway CANopen - PROFINET IRT Anybus Viet Nam
X-gateway CANopen 5-pack Anybus Viet Nam
AB7300-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-EtherCAT Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7301-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-PROFIBUS DP-V1 Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7302-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-DeviceNet Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7303-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-ControlNet Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7304-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-CANopen Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7305-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-Modbus-RTU Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7306-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-EtherNet/IP 2-Port Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7307-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-PROFINET IO Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7308-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-Ethernet Modbus-TCP 2-Port Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7309-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-PROFINET IRT Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
AB7329-B-5PACK Anybus X-gateway CANopen Master-PROFINET IRT Slave 5-Pack Anybus Viet Nam
X-gateway ModbusTCP Anybus Viet Nam